जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

आज मिति २०७७/०५/०७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट जारी भएको आदेश ।

आज मिति २०७७/०५/०७ गते  जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट जारी भएको आदेश । 
सबैको जानकारीको लागि |
Visit us: www.haripurmun.gov.np
Twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: