जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धि बोल-पत्र आब्हानको सूचना ।

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धि बोल-पत्र आब्हानको सूचना ।

#Haripur #haripurmun #Notice

Visit us : www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

आर्थिक वर्ष: