जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

राजपत्र बैठक भत्ता, तालिम,गोष्ठी, यातायात खर्च, अनुगमन खर्च व्वयवस्थापन कार्यविधी, २०७८

आर्थिक वर्ष: