जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

२०७७।०८। १८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (घ बर्ग ईजाजत,वडा नं.१ सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन,रेडियो कार्यक्रमको प्रसारण रकम भुक्तानी,वडा नं  ५ कृषी सडक निर्माण तथा मर्मतको ईन्धन रकम भुक्तानी ) 

२०७७।०८। १८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (घ बर्ग ईजाजत,वडा नं.१ सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन,रेडियो कार्यक्रमको प्रसारण रकम भुक्तानी,वडा नं  ५ कृषी सडक निर्माण तथा मर्मतको ईन्धन रकम भुक्तानी ) 

२०७७।०८। १५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (स्वयम सेविका भत्ता,स्वयमसेविका तालिम,न्यानो झोला खरिद, विधालयहरुलाई खेलकुद सामाग्री, अपांग कार्यक्रम , महिला कार्यक्रम,गहँको बिउ खरिद रकम ) 

२०७७।०८। १५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (स्वयम सेविका भत्ता,स्वयमसेविका तालिम,न्यानो झोला खरिद, विधालयहरुलाई खेलकुद सामाग्री, अपांग कार्यक्रम , महिला कार्यक्रम,गहँको बिउ खरिद रकम ) 

Pages